CoachingMatchAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CoachingMatch

Artikel 1 – Definities

1.      CoachingMatch: CoachingMatch, gevestigd te Den Haag, KvK- nummer 90605187.

2.      Coach: Degene met wie CoachingMatch een overeenkomst is aangegaan.

3.      Cliënt: Een klant die als privépersoon handelt.

4.      Partijen: CoachingMatch, coach en cliënt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CoachingMatch

2.      CoachingMatch en de coach kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3.      CoachingMatch en de coach sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de coach of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

1.      CoachingMatch hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2.      CoachingMatch mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3.      CoachingMatch zal prijsaanpassingen meedelen aan de klant voorafgaand aan de ingang ervan.

4.      CoachingMatch mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

5.      CoachingMatch en de coach spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

6.      Een coach mag de overeenkomst met CoachingMatch opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging, met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 – Betalingen

1.      De cliënt moet zich houden aan de betalingsafspraak die hij met de betreffende coach heeft gemaakt.

2.      De coach die met CoachingMatch een overeenkomst sluit, kan kiezen uit diverse vormen van betaling, zoals vermeld op de website bij het afrekenen van een abonnement.

3.      Het lidmaatschap wordt geactiveerd wanneer de betaling op de rekening van CoachingMatch gestort is.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1.      Een coach mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken.

2.      De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint zodra de inschrijving van de coach voor het afsluiten van een lidmaatschap bij CoachingMatch is binnengekomen.

3.      De coach kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@coachingmatch.net .

Artikel 6 – Garantie

1.      Wanneer de  coach en CoachingMatch een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CoachingMatch enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

1.      CoachingMatch voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

2.      CoachingMatch mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3.      De uitvoering van de overeenkomst gebeurt na een schriftelijk akkoord en betaling door de coach.

Artikel 8 – Informatieverstrekking door de coach.

1.      De coach stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan CoachingMatch.

2.      De coach staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.      De coach gaat met het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden tevens akkoord met de manier van persoonlijke informatieverwerking zoals opgesteld in onze privacy verklaring.

Artikel 9 – Duur overeenkomst dienst en opzegtermijn

1.      De overeenkomst tussen CoachingMatch en de klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 3, 6 of 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.

2.      Na afloop van de termijnen in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de coach of CoachingMatch de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 1 maanden.

Artikel 10 – Geheimhouding

1.      CoachingMatch houdt alle informatie geheim van zowel coaches als cliënten waarvan CoachingMatch weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan CoachingMatch kan verwachten dat verspreiding ervan de coach of cliënt schade kan berokkenen.

2.      CoachingMatch neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie in lid 1 geheim blijft.

3.      De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

–         Die al openbaar was voordat CoachingMatch deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van CoachingMatch.

–         Die door CoachingMatch openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

4.      De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 11 – Vrijwaring

1.      De coach vrijwaart CoachingMatch tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door CoachingMatch geleverde producten en/of diensten.

Artikel 12 – Klachten

1.      De coach moet een door CoachingMatch geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.      Beantwoordt een geleverd product of een verleende dienst niet aan dat wat de coach redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de coach CoachingMatch daarvan op de hoogte stellen binnen 7 dagen na het vaststellen van de tekortkoming.

3.      Een cliënt moet uiterlijk binnen 14 dagen na het vaststellen van de tekortkoming CoachingMatch hiervan op de hoogte stellen.

4.      De coach geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat CoachingMatch hierop gepast kan reageren.

5.      De coach moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen coach en CoachingMatch.

6.      Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de coach niet eisen dat CoachingMatch andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 13 – Ingebrekestelling

1.      De coach moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan CoachingMatch.

2.      De coach is er voor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling CoachingMatch ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid coach

1.      Wanneer CoachingMatch een overeenkomst aangaat met meerdere coaches, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid CoachingMatch

1.      CoachingMatch is alleen aansprakelijk voor schade die de coach lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.      Wanneer CoachingMatch aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3.      CoachingMatch is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4.      Wanneer CoachingMatch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

6.      CoachingMatch is niet aansprakelijk voor contact, mogelijke schade, resultaten en/of het niet nakomen van afspraken zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen coach en cliënt.

Artikel 16 – Vervaltermijn

1.      Elk recht van de Coach op schadevergoeding van CoachingMatch vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Zoals bepaald in artikel 6: 89 BW.

Artikel 17 – Ontbinding

1.      De coach mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer CoachingMatch toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2.      Is de nakoming van de verplichtingen door CoachingMatch nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CoachingMatch in verzuim is.

3.      CoachingMatch mag de overeenkomst met de coach ongedaan maken, wanneer de coach zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de cliënt niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer CoachingMatch kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de coach zich met onwettelijke praktijken bezig houdt die negatieve invloed kunnen hebben op CoachingMatch.

Artikel 18 – Overmacht

1.      In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van CoachingMatch door de coach niet aan CoachingMatch kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

2.      Onder de overmacht situatie in lid 1 valt onder meer ook:

–         Een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

–         Wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen

–         Stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen

–         Computervirussen

–         Stakingen

–         Overheidsmaatregelen

–         Vervoersproblemen

–         Slechte weersomstandigheden

–         Werkonderbrekingen

3.      Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor CoachingMatch 1 of meer verplichtingen naar de coach niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CoachingMatch die kan nakomen.

4.      Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de coach als CoachingMatch de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5.      CoachingMatch hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de coach te betalen, ook niet wanneer CoachingMatch hiervan voordeel heeft.

Artikel 19 – Wijziging overeenkomst

1.      Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de coach en CoachingMatch de overeenkomst in overleg aanpassen.

Artikel 20 – Wijziging algemene voorwaarden

1.      CoachingMatch mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang mag CoachingMatch altijd doorvoeren.

3.      Ingrijpende wijzigingen zal CoachingMatch zoveel mogelijk vooraf met de coach bespreken.

4.      Een coach mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 21 – Overgang van rechten

1.      De coach kan geen rechten uit een overeenkomst met CoachingMatch aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van CoachingMatch.

2.      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 22 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.      Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2.      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CoachingMatch bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen coach en CoachingMatch is Nederlands recht van toepassing.

2.      De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van CoachingMatch is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de coach en CoachingMatch, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

Opgesteld op 19 september 2023.

nl_NLNederlands
×